www.pohonservis.cz www.pohonservis.sk www.pohonservis.eu
AUTOMATIZÁCIA VJAZDOVÝCH SYSTÉMOV

AKCIE

Pohony krídlových brán (priamočiare)

Pohony krídlových brán (podzemné)

Pohony krídlových brán (ramenné)

Pohony posuvných brán

Montážne príslušenstvo

Pohony garážových brán

Pohony skládacích brán

Pohony okien

Závory

Výsuvné stĺpy

Diaľkové ovládanie

Riadiacie elektroniky

Ovládacie a bezpečnostné prvky

Kovanie brán

 
 

FOTOGALÉRIA

Pohony pro vrata brány závory
 
 
Quatro splátky

Obchodné podmienky1. Všeobecné ustanovenia

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto internetovom obchode sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.


2. Objednávanie tovaru

a) Objednávanie tovaru sa realizuje vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky, táto objednávka sa považuje za záväznú.
b) Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami.
c) Objednávka je predávajúcim potvrdená formou e-mailovej správy pre kupujúceho.
d) Storno objednávky alebo jej časti zo strany kupujúceho, pokiaľ nebol ešte tovar odoslaný, je možné bez stornovacích poplatkov. Ak bol už tovar medzičasom odoslaný, má predávajúci právo na úhradu vzniknutých nákladov, predovšetkým sa jedná o preukázateľné náklady na prepravu tovaru.
e) Storno objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho je možné v prípade, že sa objednaný tovar prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O týchto okolnostiach bude kupujúci informovaný.


3. Dodanie tovaru

a) Dodanie tovaru je možné osobným odberom alebo jeho zaslaním prepravnou službou
b) Všeobecná dodacia lehota je 3 – 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O presnom termíne dodávky bude kupujúci informovaný e-mailom pri potvrdení objednávky.
c) V prípade zmeny dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Ak mu dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môže objednávku stornovať podľa bodu 2 d).
d) Balné si predávajúci neúčtuje
e) Dopravné je účtovaný poplatok podľa taríf prepravca.
Pri vrátení zásielky podľa bodu 7 c) alebo 6 f) podľa hmotnosti bez ohľadu na cenu.
Všetky uvádzané ceny sú uvedené bez DPH.


4. Platenie tovaru

a) pri zaslaní tovaru na dobierku úhrada pri prevzatí tovaru prepravnej službe. Poplatok za dobierku je paušálne 1,00€ bez DPH.
b) iné spôsoby úhrady po vzájomnej dohode


5. Záruka

a) Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja v zmysle platných predpisov, pri niektorých produktoch poskytujeme predĺženú záručnú dobu na 36 mesiacov.
b) V prípade, že kupujúci je montážna alebo obchodná firma, ktorá tovar ďalej predáva, začína plynúť záručná dobapo troch mesiacoch odo dňa predaja v internetovom obchode, alebo odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi, ak tento predaj nastal skôr.
c) Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie pôsobením vyššej moci, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod.
d) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou produktov.


6. Reklamácie

a) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení.
b) Reklamácia musí obsahovať kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu
c) Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
d) V prípade zasielania reklamovaného tovaru musí balík obsahovať náležitosti podľa bodu 6 c) a reklamovaný tovar aj s príslušenstvom podľa predchádzajúcej dohody.
e) Spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
f) V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu podľa bodu 3 e)


7. Spracovanie osobných údajov

a) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
b) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.
c) Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii "Ochrana osobných údajov".
d) Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.


8. Ostatné ustanovenia

a) Osobné údaje kupujúceho sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúceho budú používané výhradne v súvislosti s daným obchodným vzťahom.
b) V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare.
c) Kupujúci má právo do 7 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V tomto prípade je povinný vrátiť všetok tovar neporušený a v pôvodnom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, zníženú o náklady na dopravu podľa bodu 3 e).
d) Spätne zasielaný tovar z dôvodu reklamácie podľa bodu 6 d) alebo vrátenia tovaru podľa bodu 7 c) nebude prijatý, ak bude zaslaný na náklady predávajúceho, alebo ako dobierka.
e) Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
f) Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu
g) Pokiaľ nie je uvedené inakšie, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.


Ochrana osobných údajov e-shopu www.videri.sk

1. Spoločnosť Videri s.r.o., so sídlom Lúčna 32, 900 01 Modra IČO 46680080, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel sro: Vložka číslo: 81418/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
• adresu/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Videri s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
a. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese videri@videri.sk.

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky Videri s.r.o., používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
• merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
• základné funkčnosti webových stránok.


o Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
o Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
o Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
o Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
o Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
• Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
• zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
• požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
• na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
• požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
• na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

1. Udeľujete týmto súhlas Videri s.r.o., so sídlom Lúčna 32, 900 01 Modra, IČO 46680080, zapísaná v Okresný súd Bratislava I, oddiel sro: Vložka číslo: 81418/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
• meno / prezývku
• emailovú adresu
• fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
• zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:
• zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.


 

TOPlist